Voorwaarden

1. Algemeen

1.1 De wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door Procter & Gamble Nederland B.V. met zetel te Weena 505, Delftse Poort, Toren B, 10e verdieping, 3013 AL Rotterdam ("Procter & Gamble").

1.2 Het is niet mogelijk om aan deze wedstrijd deel te nemen op een andere manier dan degene die beschreven wordt in onderhavig reglement.

1.3 Het louter deelnemen aan deze wedstrijd houdt de aanvaarding van huidig reglement in zonder enig voorbehoud en geen enkele betwisting hierover zal in aanmerking worden genomen.


2. Wedstrijd

De wedstrijd loopt van 24-05-2023 en eindigt op 19-06-2023 om 23:59 uur en speelt zich enkel af https://winkel.oralb.nl in Nederland.


3. Voorwaarden voor deelname

3.1 De deelname aan dit kansspel staat open voor iedere persoon die de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft en woonachtig is in Nederland.

3.2 De deelname is persoonlijk en de deelnemer moet in staat zijn om op verzoek van Procter & Gamble een bewijs van zijn identiteit en leeftijd te leveren ter controle van de identiteit en of aan de voorwaarden voor deelname wordt voldaan.


4. Algemene gedragsregels

4.1 Deelnemers kunnen geen rechten ontlenen aan en/of een vergoeding krijgen voor deelname aan deze wedstrijd, anders dan uitdrukkelijk omschreven in dit wedstrijdreglement.

4.2 Procter & Gamble behoudt zich het recht voor om een deelnemer te diskwalificeren, een eventueel recht op een prijs vervallen te achten en de prijs niet uit te reiken aan een deelnemer indien de deelnemer niet aan dit wedstrijdreglement voldoet of zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaft tot of deelneemt aan deze wedstrijd. Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen aan deze wedstrijd met het oog op verhoging van winstkansen zijn uitgesloten van deelname.


5. Deelname

5.1 Om geldig deel te nemen aan dit kansspel moeten de deelnemers het volgende doen:

Om mee toen doen aan het kansspel moet je je naam en mailadres invullen en op bevestigen klikken. Optioneel kunt je daarnaast het ''Zorg goed voor je tanden” spel spelen dat daarna volgt maar dit is geen vereiste om mee te doen aan het kansspel. Als je meedoet met het kansspel maak je kans op een iO10 elektrische tandenborstel ter waarde van €549.99. Er worden in deze winactie twee iO10 elektrische tandenborstels weggeven onder alle deelnemers die zich hebben aangemeld voor het kansspel. Winnaars worden blind getrokken en de prestatie van het ''Zorg goed voor je tanden” spel heeft geen invloed als mogelijke winnaar van het kansspel getrokken te worden. De deelname aan de winactie is gratis en is geldig van 24-05-2023 en eindigt op 19-06-2023. Drie weken na het verloop van het kansspel zullen de twee winnaars via hun opgegeven e-mailadres worden gecontacteerd. Als je hebt aangegeven dat je geen e-mail marketing wilt ontvangen, worden jouw persoonlijke gegevens (naam en e-mailadres) alleen gebruikt om om je te kunnen contacteren indien je tot de winnnaars behoort om je de prijs te kunnen uitreiken.

5.2 Alle registraties dienen tijdig ontvangen te zijn, ten laatste op 19-06-2023 om 23:59.

5.3 Uitsluitend volledig en correct ingevulde deelnemingsformulieren worden als geldig beschouwd.

5.4 Iedere persoon kan slechts één keer geldig deelnemen.

5.5 Procter & Gamble en door haar ingeschakelde (hulp)personen of derden zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verloren (gegane), vertraagde, verkeerd geadresseerde, verkeerd bezorgde, beschadigde of onaf geleverde inzendingen, of voor inzendingen die anderszins niet, of niet tijdig, door Procter & Gamble zijn ontvangen.


6. De prijzen en winnaars

6.1 Er kan slechts één prijs per huishouden (zelfde naam en/of zelfde adres en/of zelfde e-mailadres en/of zelfde bankrekeningnummer) worden toegekend, volgens de hierna genoemde voorwaarden.

6.2 De winnaars worden op onpartijdige wijze bepaald door middel van lotingen onder de deelnemers. Deze lotingen zullen uitgevoerd worden door [een onafhankelijke derde via een computer.

6.3 Het prijzenpakket heeft een totale waarde van €1099.98. De te winnen prijzen zijn als volgt:

Twee iO10 elektrische tandenborstels worden onder twee winaars verloot, met een waarde per stuk van €549.99.

6.4 Alle prijzen zijn persoonsgebonden, niet overdraagbaar of verwisselbaar noch inwisselbaar tegen geld.

6.5 De winnaars zullen de gewonnen prijs ontvangen binnen een maand na de einddatum van de winactie en in ieder geval niet later dan 3 maanden na de sluitingsdatum van deze wedstrijd.

6.6 De winnaars zullen via e-mail op de hoogte gebracht worden. Als de winnaar niet antwoordt of als de e-mail driemaal geweigerd werd, en indien de winnaar binnen 20 werkdagen na een verzoek van Procter & Gamble daartoe zijn/haar volledige gegevens niet kan bevestigen, vervallen de rechten van de winnaar op de prijs. Tevens verliest deze winnaar elk recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook, zonder enige mogelijkheid tot beroep.

6.7 Na de hiervoor bedoelde bevestiging van de gegevens van de winnaar zal de prijs naar het door de winnaar opgegeven adres worden gezonden. Indien de winnaar niet thuis is bij bezorging en zijn prijs niet afhaalt overeenkomstig de instructies van de leverancier, dan vervallen de rechten van de winnaar op de prijs. Tevens verliest deze winnaar elk recht op enige vergoeding in welke vorm dan ook, zonder enige mogelijkheid tot beroep. Dit geldt ook wanneer het door de winnaar opgegeven adres onjuist blijkt te zijn.

6.8 Procter & Gamble behoudt zich het recht voor om de hierboven vermelde prijzen, geheel of gedeeltelijk, door andere prijzen van gelijke waarde te vervangen indien het bepaalde product door omstandigheden niet beschikbaar is, bijvoorbeeld doordat het product tijdelijk niet in voorraad is.

6.9 De prijzen die niet kunnen worden toegekend om redenen onafhankelijk van de wil van Procter & Gamble of die door de winnaars niet werden opgevraagd/gebruikt binnen de gestelde termijn, gaan verloren en worden niet opnieuw toegekend.


7. Rechten en aansprakelijkheden van de organisator

7.1 De deelnemers stemmen ermee in dat zij op eigen risico deelnemen aan deze wedstrijd.

7.2 Voor zover de wet het toelaat, is Procter & Gamble en de door haar ingeschakelde (hulp) personen of derden niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor:

A. Gebreken aan netwerken, het verliezen, vertragingen of tekortkomingen veroorzaakt door de post, het internet of technische dienstverleners die zorgen voor de overbrenging van de gegevens en de hosting van de website;

B. Ongevallen, beschadiging van eigendom, verliezen, laattijdige leveringen, kosten en om het even welke schade, ongeacht de aard of de oorzaak ervan die optreden ten gevolge van de deelname aan deze wedstrijd, het niet kunnen deelnemen aan de wedstrijd en/of van de toekenning, aanvaarding, ontvangst en/of het gebruik van de prijs in welke vorm dan ook;

C. Verlies of beschadiging van welke aard ook die het gevolg is van het gebruik van enige content die werd gepost, via e-mail verstuurd, verzonden of op een andere manier beschikbaar gemaakt aan de organisatoren of het agentschap in het kader van deze wedstrijd;(de gevolgen van) eventuele gebreken aan de prijzen;

D. Drukfouten, vergissingen, of onjuiste inhoud van welke aard dan ook en op welk media of support dan ook

E. Enige eventuele incompatibiliteit tussen de gebruikte technologieën voor de wedstrijd en de hardware- en/of software configuratie die door de deelnemer wordt gebruikt Deze clausule 7.2 geldt niet bij een zware of opzettelijke fout van de organisatoren, hun vertegenwoordiger of mandatarissen.

7.3 Procter & Gamble behoudt zich het recht voor het spel te stoppen of op te schorten in alle gevallen waarin, om welke reden dan ook, het computersysteem prijzen toekent die niet in dit reglement zijn opgenomen. In dergelijke gevallen worden berichten waarin deelnemers van een overwinning op de hoogte worden gesteld, als nietig beschouwd.


8. Overmacht en mogelijkheid tot verlenging

8.1 Procter & Gamble en de door haar aangestelde derden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien, deze wedstrijd zou moeten worden gewijzigd, ingekort of geannuleerd omwille van overmacht (bijvoorbeeld in geval van verlies, diefstal of beschadiging van de deelnemingsformulieren of andere omstandigheden die zich buiten de wil van Procter & Gamble voordoen).

8.2 Procter & Gamble behoudt zich in alle gevallen het recht voor de deelnameperiode te verlengen en elke aangekondigde datum te verschuiven.

8.3 Prijzen die om redenen buiten de wil van Procter & Gamble niet kunnen worden verdeeld, worden niet opnieuw toegekend.


9. Vragen en opmerkingen

9.1 Elke vraag en/of opmerking in verband met de huidige wedstrijd moet per brief verstuurd worden binnen de 30 werkdagen volgend op het einde van de wedstrijd, naar Oral-B | Contacteer ons (oralb.nl). Klachten ingediend buiten de termijn of die niet schriftelijk opgesteld zijn zullen niet behandeld worden.


10. Persoonsgegevens

10.1 In het kader van deze wedstrijd verzekert iedere deelnemer dat de persoonsgegevens die hij meedeelt of invoert correct, up-to-date en volledig zijn.

10.2 Procter & Gamble Nederland BV is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens en zij zal de gegevens die u met haar deelt in het kader van deze wedstrijd verwerken in lijn met haar privacybeleid, om uitvoering te geven aan deze wedstrijd en, met uw toestemming, om u e-mails, aanbiedingen en kortingsbonnen met betrekking tot Oral-B en andere vertrouwde P&G merken sturen(zie https://us.pg.com/brands/ voor een overzicht van onze merken) toe te sturen. Voor deze doeleinden kan Procter & Gamble uw persoonsgegevens delen met andere P&G entiteiten en derde partijen die handelen in naam van Pocter & Gamble en kan zij, in dit kader, uw persoonsgegevens doorgeven naar een land buiten de Europese Unie. Uw gegevens zullen steeds van adequate bescherming en garanties genieten. U kan uw recht op toegang, rectificatie, gegevenswissing, overdraagbaarheid van gegevens, verzet of beperking van de verwerking van de persoonsgegevens die Procter & Gamble over u heeft, uitoefenen, uw toestemming intrekken of uw voorkeuren en abonnementen wijzigen door contact op te nemen met Procter & Gamble Nederland BV, Consumentenservice, Postbus 1345, 3000 BH Rotterdam. U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.Om onze communicatie beter op uw interesses af te stemmen, combineren we de gegevens die u hierboven opgeeft met andere gegevens die we mogelijk over u hebben verzameld uit verschillende bronnen en bij derde partijen. U vindt ons gehele Privacybeleid, inclusief meer informatie over uw rechten in verband met gegevensbescherming en hoe u deze kan uitoefenen online op https://www.pg.com/privacy/dutch/privacy_statement.shtml.


11. Slotbepalingen

11.1 Procter & Gamble behoudt zich te allen tijde het recht voor dit wedstrijdreglement tussentijds te wijzigen of voortijdig te beëindigen om voor Procter & Gamble moverende redenen, voor zover deze tussentijdse wijziging of beëindiging althans niet ten nadele van de deelnemers is, zonder dat de deelnemer vanwege de wijziging of beëindiging enige aanspraak jegens Procter & Gamble kan doen gelden. Procter & Gamble adviseert de deelnemer dan ook de actievoorwaarden regelmatig te bekijken.

11.2 Deze wedstrijd is een promotioneel kansspel in de zin van de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Procter & Gamble handelt in overeenstemming met deze gedragscode.

11.3 Onderhavig reglement en een overzicht van de uitgekeerde prijzen is tevens beschikbaar via Oral-B | Contacteer ons (oralb.nl).

11.4 Voorzover in deze voorwaarden ter zake van bepaalde situaties niet is voorzien, zal Procter & Gamble over deze gevallen beslissen.

11.5 Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Met betrekking tot geschillen die uit deze voorwaarden voortvloeien, is uitsluitend de rechtbank Rotterdam bevoegd.